Home » AVG

AVG

VOORWAARDEN
Onze algemene voorwaarden zijn:
Levertermijn: Binnen 2 weken tenzij anders vermeld.

1. Algemeen
Op alle schriftelijke of elektronische bestellingen van artikelen bij het Holunderhaus zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.
Onder “Holunderhaus” in deze algemene voorwaarden en elders op de site wordt verstaan het bedrijf Holunderhaus, gevestigd in Weurt.
Het Holunderhaus behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

2. Bestelbevestiging
Als je een bestelling hebt geplaatst krijgt je automatisch een bevestiging per email dat het Holunderhaus de bestelling heeft ontvangen.
De artikelen worden verstuurd nadat wij je betaling ontvangen hebben.

3. Afkoelingsperiode
Je hebt 7 dagen bedenktijd, binnen 7 dagen mag je je bestelling naar ons terug sturen, als je niet tevreden bent. Als de artikelen in de originele verpakking en zonder schade bij ons terug zijn, maken we het retourbedrag van de artikelen aan je over. De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening.
Ongefrankeerde pakketten accepteren wij niet.

4. Aansprakelijkheid
Omdat al onze producten met de hand gemaakt worden kunnen er kleine afwijkingen optreden, zoals kleurverschil of een net even een iets andere vorm.
Veel van onze producten zijn originelen, een soortgelijk product kan wel in ons assortiment voorkomen, maar verschilt dan van maat, kleur of vorm.
Deze kleine afwijkingen kunnen geen reden zijn om artikelen te weigeren.
De inhoud van deze site is met veel zorgvuldigheid samengesteld. Het Holunderhaus kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid en/of de inhoud van deze informatie. Het Holunderhaus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Holunderhaus-site, in mailings en/of in nieuwsbrieven.

5. Schade door u veroorzaakt
Als het retour gestuurde artikel beschadigd is en het is aannemelijk dat dit niet door een fabricagefout veroorzaakt is zullen wij je direct op de hoogte stellen via email. Als de originele verpakking ontbreekt of kapot is of als er schade is ontstaan, omdat het pakket niet goed verpakt is voor verzending, zullen we je hiervan op de hoogte stellen via email. De eventuele waardevermindering van de artikelen worden op het retourbedrag ingehouden. De kosten voor de retourzending zijn voor eigen rekening.

6. Privacy Wij bewaren de persoonlijke gegevens zoals je die hebt ingevuld op de bestelbon voor eigen gebruik, zodat we de adresgegevens hebben voor eventueel contact.

7. Prijzen
De prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften, internetpagina, etc. zijn in euros inclusief BTW. De verzendkosten worden bij de bestelling apart vermeld. Voor verzending naar adressen buiten Nederland worden extra administratie- en verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze administratie- en verzendkosten is zowel afhankelijk van het gewicht en formaat van het artikel als van het feit of het adres al dan niet buiten Europa ligt.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, het Holunderhaus behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

8. Betaling
Je kunt op dit moment alleen via een overschrijving van bank of giro betalen. De bestelling wordt uitgevoerd zodra de betaling door het Holunderhaus is ontvangen.
Het Holunderhaus levert dus alleen artikelen bij vooruitbetaling.

9. Levertijd De levertijden in de webwinkel zijn indicatief. Het Holunderhaus levert bijzondere producten, die soms op bestelling worden gemaakt. Indien de bezorging hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan bericht.
Je kunt de bestelling annuleren zolang het product niet is geleverd. Als het product is geleverd, geldt de normale afkoelingsregeling (zie paragraaf 3).

10. Intellectuele eigendomsrechten
De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten te respecteren die op de door het Holunderhaus geleverde artikelen berusten. De door het Holunderhaus geleverde artikelen zijn bestemd voor privé- en/of educatief gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. het Holunderhaus garandeert niet dat de aan jou geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft het Holunderhaus ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat het Holunderhaus gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan het Holunderhaus kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door het Holunderhaus gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat het Holunderhaus deze voorwaarden soepel toepast.

13. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten gesloten tussen het Holunderhaus en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.